Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Oncologia Mèdica

 • Nombre de places acreditades: 3
 • Nombre de residents actuals: 9
 • Cap de Servei Dr. Josep Gumà Padró

Tutors

Vídeo de benvinguda al Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (castellà)

Guia MIR d'Oncologia Mèdica

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

La unitat docent d'aquesta especialitat MIR és l'Àrea d'Oncologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que consta dels següents serveis dins el centre hospitalari:

 • La planta d'Hospitalització específica per a pacients d'oncologia, equipada amb 30 habitacions individuals.
 • L'Hospital de Dia Oncològic.
 • La unitat de Radioteràpia, equipada amb els aparells de tractament més moderns de l'actualitat i amb una Unitat Satèl·lit a Tortosa, gestionada des de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Consultes externes per a totes les especialitats oncològiques i d'infermeria.

La nostra Àrea d'Oncologia és el centre de referència oncològic dels altres hospitals públics de la demarcació de Tarragona. Com a tal, hi envia metges consultors i es duen a terme Comitès de Tumors locals setmanals per a la majoria d'especialitats mèdiques i quirúrgiques a l'Hospital Universitari Joan XXIII, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Pius Hospital de Valls, l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i als diferents equips PADES del territori (cures pal·liatives).

Tanmateix, a banda dels comités locals es realitzen Comités Únics Provincials de Càncer Rectal, Càncer Hepatobiliopancreàtic i Càncer Esofagogàstric i Pulmó.

Recursos materials

Planta d'Hospitalització

La unitat consta de 30 habitacions individuals, amb possibilitat de ser doblades per necessitats circumstancials del centre, disposades al llarg de la unitat amb dues bandes del passadís. A més a més dels següents equipaments i sales:

 • Sala de cures.
 • Sala d'espera, sala d'informació als familiars i sala de dol.
 • Magatzem d'aparells o material fungible de gran volum, equipat amb una grua mobilització de malalts, carros auxiliars de roba i per a la higiene dels pacients, bàscula rodant, entre d'altres.
 • Sala de sessions i despatxos totalment equipats informàticament.
Hospital de Dia Oncològic

La unitat de l'Hospital de Dia Oncològic se situa a la planta soterrani 2, entre la unitat de Radioteràpia i el Servei de Farmàcia.

Presència de Metge per a atendre les urgències de 8 a 14 hores. A partir de les 14 hores, les urgències són ateses per l'Oncòleg de guàrdia

Disposa dels següents equipaments:

 • 5 sales de tractament amb 4 butaques a cada sala, 20 en total.
 • 4 llits destinats a pacients amb tractaments de llarga durada.
 • 3 boxs d'urgències oncològiques.
 • A més, el servei compta amb una sala equipada amb 4 llits d'observació. La seva funció és acollir els pacients estabilitzats d'urgències oncològiques que es troben a l'espera de resultats, d'ingressar a Hospitalització o que precisen d'observació.
Consultes Externes

Consultes Externes per a totes les especialitats oncològiques i d'infermeria amb un total de 20 consultes, a més de 4 consultes a la Unitat de Radioteràpia per a control de tractaments.

Àrea Tècnica i Sales de Reunions

L'Àrea d'oncologia disposa dels següents espais per a la realització de sessions, reunions, comitès de tumors i coordinació oncològica en general.

 • Una sala de reunions en la mateixa planta d'hospitalització, que coincideix amb la sala de treball de metges, on es realitza diàriament una sessió per a tot el Servei a les 8 hores.
 • Zona d'Aules de l'Hospital: compta amb 3 aules de diferents mides a disposició de tots els serveis de l'Hospital per a reunions i sessions, comissions i comitès de tumors. L'Àrea d'Oncologia té diverses hores setmanals reservades per aquesta finalitat.
 • Àrea Tècnica per a metges: els metges adjunts i els residents disposen d'una taula amb ordinador per al seu ús personal, amb connexió a Internet i correu electrònic. Estan ubicats en despatxos agrupats per seccions als passadissos d'Oncologia de l'Àrea Tècnica.

Recerca i docència

Recerca

Actualment el Servei d'Oncologia Mèdica planteja una política de recerca en diverses línies: recerca clínica, recerca en càncer hereditari, recerca en epidemiologia i prevenció, i recerca en psicooncologia.

Estructures facilitadores de l'activitat científica:

La recerca i producció científica a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el Servei d'Oncologia Mèdica està potenciada per estructures específiques que faciliten el seu funcionament:

 • Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): coordina els treballs de recerca, ofereix infraestructura comuna (gestió, bioestadística, data manager, etc.) i és, en definitiva, un centre de promoció científica en el si de l'Hospital.
 • Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC): L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus posseeix CEIC propi, responsable de ponderar els aspects metodològics ètics i legals dels protocols de recerca proposats, així com el balanç de riscos i beneficis.
 • Unitat de Recerca Clínica Oncològica (URCO): unitat de tipus intern-funcional del Servei d'Oncologia Mèdica coordinada per un metge oncòleg i dotada de data manager encarregada de facilitar les activitats de recerca clínica.
 • Unitat Administrativa i de Coordinació: s'ha creat una secretaria funcional per facilitar i promoure les publicacions i la producció científica en general. A més de les tasques administratives, proporciona serveis de cerca bibliogràfica, en col·laboració amb la biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.
Grups Cooperatius en Recerca Oncològica:

Una de les bases del funcionament de la recerca clínica dintre del Servei d'Oncologia Mèdica és la participació dels seus membres en diferents grups cooperatius: Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), Grupo Español de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), Grupo Español en Cáncer de Pulmón (GECP), Grupo Oncológico de Tratamiento y Estudio de Linfomas (GOTEL), Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS), Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) i Grupo Germinal (GG). Grupo Español Cáncer Origen Desconocido (GECOD) I Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD).

Recerca clínica:

Des de l'any 1995, quan es va crear l'URCO, i amb la posterior incorporació del Servei d'Oncologia Mèdica a l'IISPV s'han obert un total de 97 estudis clínics.

Recerca en Epidemiologia i Prevenció del Càncer:

A través del Registre del Càncer de Tarragona amb les línies de recerca: Tendències de la incidència del càncer, Incidència del càncer per estadis,Supervivència poblacional del càncer i les seves tendències, Sida i càncer, Desenvolupament de software per a la gestió i anàlisi de dades de registres de càncer.
A més a més, participa actualment en els estudis internacionals: Cancer Incidence in Five Continents i EUROCARE. Estudio de la supervivencia del cáncer en Europa.

A través del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama es treballen actualment les següents línies de recerca: Control de qualitat de programes de cribratge mamogràfic i Anàlisi dels càncers d'interval en el cribratge mamogràfic.

Recerca en Càncer Hereditari:

A la Unitat de Consell Genètic en Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el principal objectiu dins l'àmbit de la recerca és l'estudi de l'origen genètic de les agregacions familiars de càncer. Les principals línies d'investigació que se segueixen són estudiar l'origen genètic de l'agregació familiar de càncer de mama i/o ovari i la cerca de noves mutacions en gens relacionats amb tots els síndromes de càncer colorectal hereditaris (polipòsics i no polipòsics).

Pla de rotacions

Any

Rotació

Durada

Dispositiu

R1

Planta Oncologia

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Medicina Interna

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Pneumologia

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R2

Planta Oncologia

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Unitat Tumors Urològics, Sarcomes, Melanomes i tumors hematològics

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R3

Radioteràpia

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Hematologia Clínica

3

Hospital Joan XXIII Tarragona

Unitat tumors de mama i ginecològics

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R4

Unitat tumors de pulmó, SNC i ORL

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Unitat tumors Digestius

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R5

Unitat tumors Digestius

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Rotació Voluntària

3

Ansaig Clínic/Consell genètic

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Activitats i responsabilitats assistencials

Durant els dos primers anys durà a terme l'assistència a sala i primeres visites de consultes externes sota la supervisió del metge adjunt.

A partir del tercer any farà les primeres visites autònomament i acompanyarà en les segones.
El quart any serà autònom a la sala i supervisarà l'activitat dels residents de primer i segon any. També farà segones visites de forma autònoma.

Durant aquest període, el resident participarà en els comitès específics de cada tumor i s'integrarà en les unitats funcionals de cada patologia tumoral (mama, urològics, pulmó-sarcomes, gastrointestinal, ginecològics, O.R.L.), la qual cosa implica l'assistència a les reunions de treball (revisió de primeres visites, discussió de casos clínics, etc.) que facin les diferents unitats.

Pla de formació externa i interna

Sessions Clíniques
 • Sessió clínica diària de 8.00 a 9.00 h on es tracten els següents temes:
  • Relació de les incidències durant la guàrdia d'oncologia.
  • Presentació i discussió de casos clínics.
  • Informació sobre els principals continguts dels congressos i reunions científiques a les que hagi assistit recentment algun membre del Servei.
  • Sessió bibliogràfica (quinzenal).
 • Sessió setmanal monogràfica.
 • Sessions Clíniques de les diferents seccions: amb periodicitat setmanal, només entre els membres de cada Secció (mama, pulmó, digestiu...).
 • Sessions de Psicooncologia.
 • Sessió General Clínico-patològica de l'Hospital.
 • Sessió de la Societat Catalanobalear d'Oncologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Activitat docent externa

Els metges adjunts i els residents d'Oncologia Mèdica assisteixen periòdicament a reunions científiques, congressos i cursos de formació continuada. En el cas dels metges adjunts, la temàtica de les activitats de formació continuada es veuen més focalitzades a la seva especialitat oncològica per localització tumoral, mentre que per part dels metges residents es prima l'assistència a cursos de temàtica més general i/o a reunions específicament organitzades per a especialistes en formació.
Com a norma general, cada metge del Servei d'Oncologia Mèdica assisteix a dos congressos anuals. El resident de quart any assisteix sistemàticament al congrés anual de la American Society for Clinical Oncology (ASCO).

Amb la finalitat de compatibilitzar les activitats formatives amb la pràctica assistencial, durant els mesos de novembre i desembre de cada any el cap de Servei pacta amb cada professional els cursos i congressos als que assistirà l'any següent per així poder confeccionar el calendari de formació del servei.

Els metges adjunts i els residents de segon a cinquè any estan involucrats en la docència externa sobre temes oncològics.
En general es tracta de cursos sobre Oncologia bàsica que el Servei d'Oncologia Mèdica imparteix als Centres d'Atenció Primària i altres Hospitals de la demarcació de Tarragona. D'aquesta manera, el metge resident es forma en la metodologia docent necessària per a la realització dels esmentats cursos.

La nostra Àrea d'Oncologia és el centre de referència oncològic dels altres hospitals públics de la demarcació de Tarragona

Des de l'any 1995, quan es va crear l'URCO, i amb la posterior incorporació del Servei d'Oncologia Mèdica a l'IISPV s'han obert un total de 97 estudis clínics.

Dades generals de la residència

L'Oncologia Mèdica és una especialitat integrada en el camp de l'Oncologia, amb una formació bàsica en Medicina Interna. S'especialitza en el diagnòstic, cures clíniques, seguiment, tractament mèdic del càncer, i de manera particular, en l'utilització dels fàrmacs antineoplàsics. Inclou els coneixements bàsics dels tractaments alternatius i/o associats.

Etiologia, Epidemiologia i Prevenció
El conjunt d'aquests coneixements possibilitarà a l'oncòleg mèdic la detecció dels factors causals coneguts, les diferències d'incidències significatives i l'educació pública cap als factors ambientals carcinogenètics.

Diagnòstic precoç i diagnòstic d'extensió
L'oncòleg mèdic col·laborarà en els programes que s'estableixin. Tant en aquest punt com en l'anterior, haurà de participar en el sistema comunitari de salut pel que fa a les malalties neoplàsiques. Un aspecte fonamental de l'Oncologia Mèdica és el diagnòstic d'extensió, sobre el qual es basen en bona part l'orientació pronòstica i terapèutica.

Biologia Tumoral
L'Oncologia Mèdica estudia en la biologia tumoral els aspectes de cinètica cel·lular, citogenètica, bioquímica i immunologia, que són indispensables per a lacomprensió del procés diagnòstic i terapèutic oncològic.

Història Natural del Càncer
El coneixement de la història natural del càncer és el factor bàsic i integrador de tot el procés diagnòstic i terapèutic oncològic.

Terapèutica
L'Oncologia Mèdica inclou els coneixements bàsics de farmacologia clínica necessaris per a l'adequada estratègia d'aplicació del tractament mèdic del càncer, així com les seves indicacions, contraindicacions i efectes colaterals.
Cal el coneixement actualitzat de les indicacions, contraindicacions i efectes colaterals de les terapèutiques quirúrgiques i radioteràpiques.

Metodologia de la Investigació Clínica
El disseny experimental, la interpretació de resultats, la valoració dels mètodes d'investigació, les anàlisis i el desenvolupament d'un judici crític de la validesa de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i de les publicacions mèdiques, són les bases de la metodologia de la investigació clínica oncològica.

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat d’Oncologia Mèdica