Protecció de Dades

Abans d'emplenar qualsevol formulari a la nostra plana web o si tens qualsevol dubte sobre el tractament de les teves dades, consulta i llegeix detingudament la següent informació:

1. Tens dubtes sobre el tractament de les teves dades?

Contacte del delegat de Protecció de Dades: Pots contactar per adreça postal a Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204, Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@salutsantjoan.cat.

2. Qui és el responsable de les operacions de tractament de les teves dades?

Identitat: Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp (en endavant SSJRBC) amb CIF Q-4300351F
Adreça postal: Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona).
Telèfon: 977 31 11 28

3. Quines dades tractem?

Tractem diferents dades i per diferents finalitats, aquí en fem un resum, són:

1. Quan omples el formulari contacteu del web ens proporciones la següent informació:

 • Nom i cognoms.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Contingut del "Contacteu" (Assumpte i Missatge).

SSJRBC tracta les teves dades amb la finalitat de donar resposta als teus dubtes, consultes o suggeriments i poder fer valoracions/estadístiques d'aquestes. 

Aquestes són incorporades al Registre d'Activitat del Tractament (RAT) COMUNICACIÓ, titularitat de l'entitat.

 2.  Quan entreu a l'Hospital tenim videovigilància i ens proporciona la següent informació:

 • Imatges

SSJRBC tracta les teves dades amb la finalitat de gestionar la seguretat de les instal·lacions de l'Hospital, així com la dels seus professionals i usuaris. 

Aquestes són incorporades al Registre d'Activitat del Tractament (RAT) VIDEOVIGILÀNCIA, titularitat de l'entitat.

3.  Si és la primera vegada que us atenem a l'Hospital us demanem l'autorització per a l'enviament d'email i sms, ens proporciones la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu electrònic
 • Número telèfon mòbil

SSJRBC tracta les teves dades amb la finalitat de gestionar la comunicació de la programació de visites a l'Hospital (noves, canvis o anul·lacions) igual que poder facilitar documentació de forma xifrada a un correu electrònic prèviament establert. 

Aquestes són incorporades al Registre d'Activitat del Tractament (RAT) HISTÒRIA CLÍNICA, titularitat de l'entitat.

4.  Si participeu en alguna activitat dins l'Hospital, signareu Autorització del Dret d'imatge i ens proporcioneu la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Imatges

SSJRBC tracta les teves dades amb la finalitat de publicar les teves imatges en alguna plataforma (web, xarxa social) amb titularitat de l'Hospital, i que sempre queden definides a l'autorització expressament signada. 

Aquestes són incorporades al Registre d'Activitat del Tractament (RAT) HISTÒRIA CLÍNICA, titularitat de l'entitat.

5.  Si participeu en algun estudi clínic de l'Hospital, signareu un consentiment exprés i inequívoc i ens proporcioneu la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Dades clíniques definides en el consentiment

SSJRBC tracta les teves dades amb la finalitat indicada al consentiment entregat per l'Hospital, i que sempre queden definides a l'autorització expressament signada. 

Aquestes són incorporades al Registre d'Activitat del Tractament (RAT) HISTÒRIA CLÍNICA, titularitat de l'entitat.

4. Durant quant temps les conservem?

Les teves dades seran conservades durant el temps necessari, en cada cas, per complir amb les finalitats establertes i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquestes i del tractament de les dades.

5. Quina és la legitimació per tractar les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és la prestació del teu consentiment lliure, específic, informat i inequívoc mitjançant una clara acció afirmativa, ja sigui quan omples les teves dades en el nostre formulari de contacte i marques la casella d'acceptació del tractament de les teves dades o amb els consentiments i fulls d'autoritzacions indicats anteriorment.

L'únic cas en el qual no és necessari aquest consentiment és en l'apartat de videovigilància, ja que la llei reconeix aquesta facultat a l'entitat com a pròpia i només té l'obligació d'informar a l'usuari que accedeix a l'edifici.

Les dades personals sol·licitades, en cada cas,  són necessàries per gestionar la teva sol·licitud o gestions, de manera que en cas de no facilitar les dades requerides impossibilita que es pugui prestar el servei correctament.

6. A quins destinataris comunicarem les teves dades?

No es preveu cap cessió de dades personals excepte aquelles establertes segons la legislació vigent.

No es realitza transferència de les teves dades a tercers països. Només en el cas d'estudis clínics i, en el cas que es realitzés, quedaria indicada en el consentiment corresponent.

7. Quins drets tens com interessat quan facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a conèixer si SSJRBC tracta les seves dades. Així mateix, com a interessat tens dret a:

 • Accedir a les teves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades en cas de ser dades inexactes o completar-les si són incompletes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament, en les circumstàncies establertes per la llei.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades en els supòsits determinats per la llei.
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.

Per exercir aquests drets, hauràs de dirigir-te per escrit al delegat de Protecció de Dades de l'entitat a l'adreça postal indicada o a través de correu electrònic a dpd@salutsantjoan.cat. En qualsevol cas, has d'indicar el teu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificació, adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d'identitat o bé del seu equivalent i indicar expressament el dret que desitges exercir o REVOCACIÓ DE CONSENTIMENT.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els teus drets, pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de Catalana de Protecció de Dades al següent enllaç: http://apdcat.gencat.cat.

El nostre Departament de Protecció de Dades està ubicat a les oficines de direcció, al despatx núm. 48, i el seu telèfon de contacte és el 977 33 73 54 o extensió 54445 (dpd@salutsantjoan.cat).

Exercir els drets de protecció de dades:
/ca/ciutadania/exercir-els-drets-de-proteccio-de-dades/

Enregistrar imatges:
/ca/informacio-corporativa/captar-imatges/