Aparell Digestiu

Aparell Digestiu

Descripció del servei

El Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus neix de la reorganització de l'anterior Servei d'Exploracions Complementàries. És el servei de referència directa de les comarques del Baix Camp i Priorat en tots els àmbits de l'especialitat i dona suport a altres serveis els quals la seva àrea de referència ultrapassa l'àmbit de la comarca. Cobreix els aspectes de l'especialitat tant de l'assistència programada com urgent, participant en l'elaboració de protocols d'actuació. A més de les activitats assistencials, es duu a terme una labor docent i d'investigació en diferents àmbits, amb publicacions i comunicacions a congressos nacionals i internacionals, la qual cosa repercuteix directament en la qualitat assistencial del servei.

La diversificació dels àmbits d'actuació de l'especialitat fa que la seva actuació inclogui tant aspectes clínics, amb interaccions estretes amb l'Assistència Primària i altres especialistes, com d'exploracions complementàries diagnòstiques, actuant llavors com a servei central i actuacions terapèutiques en patologies abans abordades pels serveis quirúrgics.

L'evolució als darrers anys de la complexitat inherent a la nostra especialitat fa que sigui indispensable l'actualització contínua dels coneixements per traslladar, d'una manera racional, les innovacions diagnòstiques i terapèutiques a l'àmbit clínic quotidià. Aquesta complexitat fa que sigui imprescindible una organització eficient dels recursos humans i materials del servei, els quals s'han d'adequar a les necessitats de la nostra la població, les quals han anat evolucionant i contínuament evolucionaran al llarg dels anys. Així es preveu un notable augment de la demanda assistencial relacionat amb l'augment d'incidència de determinades patologies, l'envelliment de la població i la necessària implantació de programes preventius de salut.

Equip humà

Direcció

 • Francisco José Martínez CerezoCap de servei

Equip Mèdic

 • Manuel Felipe García RodríguezMetge adjunt
 • Laura López BarrosoMetgessa adjunta
 • Joan Marsal MoleroMetge adjunt
 • Oana Maria PavelMetgessa adjunta
 • Francisco Javier Tena MarchMetge adjunt
 • Vicente Torrente GonzálezMetge adjunt

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

Consultes externes

 • Consulta hospitalària
 • Atenció a Hospital de dia
 • Consultes monogràfiques:
  - Malatia inflamatòria intestinal
  - Hepatitis
  - Hepatopatia crònica
  - Consulta d'Alt Risc de Càncer Colorectal

Proves complementàries

 • Gastroscòpies diagnòstiques
 • Colonoscòpies diagnòstiques
 • Tècniques hemostàtiques de varices esofàgiques: esclerosi i lligadura
 • Tècniques hemostàtiques de lesions pèptiques; injecció,
 • hemoclips, clip Ovesco, electrocoagulació amb argó
 • Polipectomies
 • Mucosectomies
 • Dilatacions amb baló de còlon i de tracte digestiu superior
 • Col·locació de gastrostomies endoscòpiques percutànies
 • Ecoendoscòpia rectal
 • Ecoendoscòpia de tracte digestiu alt
 • Puncions guiades per ecoendoscòpia.
 • Tests de l'alè
 • Ecografia abdominal i intestinal

Atenció continuada d'endoscòpia urgent (Guàrdia localitzada)