Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives. Atenció Intermèdia

Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives. Atenció Intermèdia

Descripció del servei

La nostra missió

Donar una resposta integral, integradora i centrada en la persona a les necessitats assistencials de la població d’edat avançada amb fragilitat, malalties cròniques complexes (PCC) i avançades (MACA), des dels equips interdisciplinaris amb visió multidimensional, especialitzats en geriatria i en cures pal·liatives, a la població de referència de les Comarques del Baix Camp i Priorat, i amb compromís docent i de recerca.

El servei de Geriatria i Cures Pal·liatives disposa d’una hospitalització híbrida perquè té carteres de servei d’Atenció Intermèdia i d’Atenció Aguda. Entenem com Atenció Intermèdia aquella que es dedica a l’assistència especialitzada en geriatria i a l’atenció pal·liativa, on l’objectiu és potenciar l’estabilització i l’autonomia de la persona d’edat avançada perquè li permeti tornar al seu entorn habitual. Per la seva part, la Unitat de Geriatria d’Aguts té com a objectiu diagnosticar, estabilitzar i mantenir l’autonomia de la persona gran per afavorir el retorn al seu entorn habitual.

Objectius generals

 • Mantenir l’especificitat del model d’atenció geriàtrica.
 • Mantenir l’especificitat del model d’atenció de cures pal·liatives.
 • Treball en equip interdisciplinari

Àmbtis d’actuació:

Àmbit Atenció Intermèdia:

 • Unitat de Subaguts
 • Unitat de Convalescència
 • Unitat de Cures Pal·liatives

Àmbit hospitalari:

 • Unitat de Geriatria d’Aguts. UGA
 • Equips de Suport Hospitalari de Geriatria. (ESHG)
 • Unitat d'Ortogeriatria: FLS

Atenció ambulatòria/domiciliària:

 • PADES (Equip de Suport Domiciliari).
 • Atenció a la Cronicitat.
 • Avaluació Geriàtrica Integral (AGI). Consulta externa interdisciplinària.
 • Programa d’atenció a la Fragilitat.
 • Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives (HDMND).
 • Hospitalització Domiciliària Intermèdia (HaDiG).
 • Unitat de Deteriorament Cognitiu. (UDC)
   

Equip humà

Equip Directiu

 • Gabriel de Febrer MartínezCap de Servei de Geriatría i Cures Pal·liatives
 • Sílvia Jara MoyanoResponsable de l'Àmbit d'Atenció Intermedia
 • Almudena Garnica FernándezCoordinadora Clínica
 • Gemma Ramos NadalGestora d'Infermeria
 • M. José Lozano OlmoCoordinadora de l'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives
 • Carmen Cros GarridoCoordinadora de Treball Social

Equip Mèdic

 • Cristina Borrellas RodríguezMetgessa Adjunta de la Unitat Geriàtrica d'Aguts
 • Rosa M. Cano CastellàMetgessa Adjunta de la Unitat de Deteriorament Cognitiu
 • Maria Feliu SabenchMetgessa Adjunta Unitat Geriàtrica d'Aguts i de Cures Pal·liatives
 • Carmen Martínez ÁlvarezCoordinadora PADES Reus
 • Carmen Pérez EscobarMetgessa Adjunta de Curs Pal·liatives
 • Erika Tatiana Rincón NiñoMetgessa Adjunta de Convalescència
 • Esther Roquer FanloMetgessa Adjunta d'Hospitalització a Domicili Integral de Geriatria
 • Maria Pilar Vaquer GarciaMetgessa Adjunta de Convalescència
 • Carlos Arturo Vasco LópezMetge Adjunt Subaguts

Terapèutes

 • Giselda Boqué MagriñàLogopeda
 • Núria Gracia LancetaTerapeuta Ocupacional
 • Anna Cristina Lorenzo SánchezFisioterapèuta de Convalescència
 • Eva Oliva AngueraFisioterapèuta de l'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives
 • Olga Rion SegarraLogopeda
 • Olga de Febrer EspesoFisioterapèuta d'Hospitalització a Domicili Integral Geriàtrica

Treballadores Socials

 • Marta Calvet LluisTreballadora Social
 • Montserrat Canales RomeroTreballadora Social
 • Cristina Llambrich PozoTreballadora Social
 • Blanca Navarro AlabartTreballadora Social
 • Rosalia Solé FortunyTreballadora Social

Psicòlogues

 • Laura Royo RamírezFundació Vilaniu
 • Blanca de la Cruz AnglèsNeuropsicòloga de la Unitat de Deteriorament Cognitiu

Secretaria

 • Pilar Garcia PeñaCoordinadora de Secretaria
 • Carmen Cruz AlmendroSecretària de la Unitat de Deteriorament Cognitiu i de l'Hospital de Malalties Neurodegeneratives
 • Silvia Soler ChanchoSecretària d'Hospitalització

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

Àmbit Atenció Intermèdia:

Atenció Intermèdia d’Hospitalització

Unitat de Subaguts

 • Activitats diagnòstiques i terapèutiques durant l’internament de pacients que presenten una descompensació de les seves malalties cròniques de base que requereix control continuat que no és factible fer a domicili, però que no requereix l’internament a aguts.
 • Prevenció del deteriorament funcional durant el procés d’hospitalització i altres complicacions derivades de l’hospitalització.

Dr. Carlos Arturo Vasco López.

Dra. Cristina Borrellas Rodriguez.

Dra. Maria Feliu Sabench.

Unitat de Convalescència: Unitat de Recuperació Funcional i Unitat de Continuïtat de Cures

 • Atenció de rehabilitació per assolir l’estat basal o la màxima recuperació possible. Fomentar la màxima autonomia de la persona.
 • Atenció terapèutica de seguiment per assolir l’estabilització de la patologia mèdica o ferides.
 • Atenció a les cures de ferides complexes, no assumibles al domicili o amb pèrdua funcional associada.
 • Estabilització de la patologia mèdica un cop superat el procés agut.

Dra. Mª Pilar Vaquer Gracia.

Dra. Erika Tatiana Rincón Niño.

Unitat de Cures Pal·liatives

 • Cures i tractaments que s’ofereixen a les persones que pateixen una malaltia en fase avançada terminal amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, com també la de les persones del seu entorn més proper.
 • Mantenir l’especificitat del model d'atenció de cures pal·liatives.

Dra. Carmen Pérez Escobar.

Dra. Maria Feliu Sabench.

Atenció Intermèdia Ambulatòria

Programa d’Atenció a Domicili, Equip de Suport PADES

 • Dispositiu de treball a l’àmbit comunitari d’atenció pal·liativa amb l’objectiu d'establir abordatges d'atenció integrada vertical amb Atenció Primària i Comunitària (APiC).
 • Assessorament, intervenció i atenció de suport a l'APiC (a petició d’aquesta) per pacients en situació de malaltia crònica avançada, sigui en primera o segona transició pal·liativa, que necessiten la interdisciplinarietat, l’expertesa i l’especialització pal·liativa. També s’ofereix suport a professionals de residències.
 • Intervenció ràpida a petició específica de dispositius hospitalaris (necessària comunicació amb APiC) a persones en situació de necessitats pal·liatives urgents.
 • Intervenció basada en complexitat (segons Hex-ComRed) i intensitat d'atenció (7x12).

PADES Reus

Dra. Carmen Martínez Alvarez: Coordinadora.

Sra. Trini Martinez Serrano. DUI.

Sr. Lluis Castelló Sanabria. DUI.

Sra. Pilar Cros Poyo. Treballadora social.

PADES Baix Camp

Dra. Almudena Garnica Fernández. Coordinadora.

Sra. Montserrat Bonet Martí. DUI.

Sra. Montserrat Canales Romero. Treballadora social.

Avaluació Geriatria Integral AGI

 • Diagnòstic i avaluació interdisciplinària i integral.
 • Establir un pla terapèutic conjunt i coordinat amb altres àmbits assistencials.
 • Informar i orientar a la persona i al seu entorn cuidador del seu diagnòstic i pla d’atenció.
 • Seguiment planificat de forma coordinada amb Atenció Primària o altres especialistes (si s’escau).
 • Seguiment de les necessitats psicològiques i emocionals associades a les malalties cròniques avançades i/o final de vida.

Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives HMND

 • Atenció terapèutica en pacients amb malalties neurodegeneratives com el deteriorament cognitiu o la malaltia de Parkinson, de seguiment i de rehabilitació per mantenir la màxima capacitat funcional possible.
 • Fomentar la màxima autonomia de la persona des de la vessant rehabilitadora a la de cures.
 • Establiment de plans d’atenció i seguiment individualitzats, interdisciplinaris i compartits amb la persona i l’equip referent del pacient, freqüentment l’equip d’Atenció Primària.

Mª Jose Lozano Olmo. Coordinadora.

Sra. Eva Oliva Anguera. Fisioterapeuta.

Sra. Nuria Gracia Lanceta. Terapeuta ocupacional.

Sra. Olga Rion Segarra. Logopeda.

Sra. Antonia Viñuales Calero. TCAI.

PREVIRNEC (Prevenció Rehabilitació Neuro-Estimulació Cognitiva). Programa de neurorehabilitació mitjançant una plataforma digital amb tasques específiques al cas (Brainhealth) de la plataforma de rehabilitació cognitiva de l’Institut Guttmann.

Sra. Blanca de la Cruz Anglès. Neuropsicològa.

Hospitalització a Domicili Integral Geriàtrica. HADIG

 • Dispositiu d’Atenció Intermèdia a domicili especialitzat en la rehabilitació per assolir l’estat basal o la màxima recuperació possible.
 • Atenció terapèutica de seguiment per assolir l’estabilització de la patologia mèdica o ferides.
 • Estabilització de la patologia mèdica un cop superat el procés agut.

Dra. Esther Roquer Fanlo. Metgessa adjunt geriatria.

Sra. Cristina Yáguez Rubio. DUI.

Sra. Olga de Febrer Espeso. Fisioterapeuta.

Unitat de Deteriorament Cognitiu: Treball col·laboratiu amb el Servei de Neurologia

 • Millorar el model assistencial per afavorir el diagnòstic etiològic precoç del deteriorament cognitiu i afavorir l’atenció continuada de les persones.
 • Millorar el model assistencial per a la persona amb demència avançada i tram final de la vida.
 • Afavorir el tractament integral del deteriorament cognitiu.
 • Reduir l’impacte de la malaltia i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb deteriorament cognitiu o demència i els seus familiars cuidadors, en la convivència amb la malaltia i en l’exercici de tots els drets.
 • Afavorir el manteniment de la persona amb deteriorament cognitiu al seu entorn natural el major temps possible, promovent la seva màxima autonomia, participació i conservació de les seves capacitats, i oferint suports adequats per a tot això, tant per a la persona malalta com per al seu cuidador/a.

Dra. Beatriz Yerga Lorenzana. Neurològa.

Dra. Rosa Mª Cano Castellà. Metgessa geriàtrica.

Sra. Cristina Yaguez Rubio. DUI.

Sra. Marta Calvet Lluís. Treball social.

Sra. Blanca de la Cruz Anglès. Neuropsicòloga.

Sra. Maria Pino Roca. Neuropsicològa.

Atenció a la cronicitat: Millorar l’atenció a les persones fràgils i amb malalties cròniques complexes (PCC) o amb malaltia crònica avançada (MACA) a través de la col·laboració entre professionals, la coordinació entre proveïdors, l’establiment i optimització dels circuits assistencials i la promoció de la bona pràctica clínica.

Àmbit Hospitalari:

Unitat de Geriatria d’Aguts:

 • Activitats diagnòstiques, terapèutiques i de seguiment des de l’internament fins a l’estabilització de la situació en el context de problema mèdic i/o quirúrgic agut o de reagudització de la seva patologia.
 • Treball en equip interdisciplinari i de forma compartida amb altres equips (per exemple, amb el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a la Unitat d’Ortogeriatria), orientada a persones grans fràgils.
 • Prevenció del deteriorament funcional durant el procés d’hospitalització.

Dr. Carlos Arturo Vasco López.

Dra. Cristina Borrellas Rodríguez.

Dra. Maria Feliu Sabench.

Equip de Suport Hospitalari de Geriatria (ESHG)

 • Atenció compartida de suport en l’atenció diagnòstica, terapèutica i seguiment des de l'internament fins a l'estabilització o a l'alta del pacient del centre hospitalari d’aguts.
 • Seguiment proactiu conjunt amb el servei responsable de l’evolució del pacient.
 • Participació en Unitats Funcionals Transversals per aquelles patologies/situacions més freqüents en el pacient d’edat avançada.
 • Valoració i pla conjunt d’adequació de recurs a l’alta segons els criteris definitoris establerts.
 • Divulgació a l’hospital d’aguts de coneixement geriàtric i de funcionament de circuits.

Dr. Gabriel de Febrer Martínez. Metge. Coordinador.

Sra. Inma Navarro Masegosa. DUI.

Sra. Carme Cros Garrido. Treballadora social.

Ortogeriatria: Unitat de Coordinació de Fractures o FractureLiason Services (FLS)

Treball en equip interdisciplinari i de forma col·laborativa amb els Serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia; Anestèsia, Reanimació i Dolor; Reumatologia; i Rehabilitació i Geriatria, orientat a persones amb fractura de maluc i altres fractures per fragilitat. Hi participa un elevat nombre de professionals, fet que converteix aquest procés en un dels paradigmes del treball interdisciplinari.

Les FLS són estructures per al maneig de pacients amb fractura per fragilitat, amb un enfocament destinat al diagnòstic i tractament de l’osteoporosi i la prevenció de fractures.

Dra. Carmen Martínez Alvarez. Metgessa.

Dr. Gabriel de Febrer Martínez Metge.

Sra. Inma Navarro Masegosa. DUI.

Sra. Carme Cros Garrido. Treballadora social.

Sra. Pilar Garcia Peña. Administrativa.

Conveni amb Fundació Vilaniu, en el programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació "la Caixa"

Docència i Recerca

Participem en l’activitat docent de pregrau en els graus de Medicina i Fisiologia de la URV, així com en la recerca bàsica i clínica a diferents grups de la URV.

El Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives intervé en la formació de Metges Interns Residents de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i està en procés d’acreditació de la Unitat Docent Muldisciplinària en Geriatria.