El Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital publica la monografia “El càncer a Tarragona 2012-2014 i les seves projeccions”

Aquest dijous 12 de novembre s’ha presentat en roda de premsa la monografia “El càncer a Tarragona 2012-2014 i les seves projeccions” de la mà de Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, Ramon Descarrega, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i Jaume Galceran, responsable del Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Sant Joan de Reus.

En la presentació, ambdós gerents Territorials han volgut destacar que, en època Covid, els pacients oncològics segueixen sent una prioritat pel sistema sanitari, i han volgut també agrair la tasca feta pel Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer i pels professionals dels centres que alimenten aquest registre.

Prevalença

S’estima que el 31 de desembre de 2020, a les comarques tarragonines hi haurà unes 35.914 persones vives que en algun moment de la seva vida han patit càncer. Els càncers més prevalents a aquesta mateixa data seran els de mama (7.421), pròstata (5.125), còlon (3.807), bufeta urinària (3.349) i recte i anus (1.652). Aquests cinc tipus tumorals agrupen el 60% de la prevalença total.

Evolució de la incidència

El nombre total de casos incidents (excepte els de pell no melanoma) a la demarcació de Tarragona va anar augmentant d’uns 3.300 l’any 2005 a una mitjana de més de 4.000 en el trienni 2012-2014. Entre els anys 1987 i 2014, la taxa d'incidència ajustada per edat va augmentar una mitjana anual d’un 1,3% en els homes, però en els últims 9 anys d’aquest període va disminuir un 0,5% anual. Entre les dones la incidència entre 1987 i 2014 va augmentar un 0,8% anual, igual que en els darrers 9 anys.

S’estima que al llarg de l’any 2020 es diagnosticaran a la província de Tarragona uns 4.712 nous càncers (2.790 en homes i 1.922 en dones).

Evolució de la mortalitat

Entre els anys 2005 i 2014, el nombre anual de defuncions per càncer a la demarcació de Tarragona va fluctuar entre 1.500 i 1.700. Tanmateix, entre els anys 1987 i 2014, la taxa de mortalitat estandarditzada per edat va disminuir una mitjana anual de 0,5% en els homes. Entre les dones la taxa va disminuir un 0,8% anual.

Si enlloc de comptabilitzar la mitjana anual del nombre de morts (1.667) comptabilitzem la suma de tots els anys de vida que s’han perdut a causa d’aquestes morts en un any, aquesta suma dona 17.347. Els càncers que provoquen més anys potencials de vida perduts són: pulmó 4.036, còlon 1.659, mama 1.314, pàncrees 929 i recte 881.

Supervivència

Durant el quinquenni 2010-2014, la supervivència relativa a 5 anys del conjunt de pacients amb càncer (sense incloure els càncers de pell no melanoma) va ser de 59’7% (56,7% en homes i 64,1% en dones). La supervivència és molt diferent segons el tipus tumoral (p.e. 87% en mama i 8% en pàncrees).  La supervivència és superior en les dones que en els homes. També està fortament relacionada amb l’edat (dades no presentades en aquesta monografia).

Els tipus tumorals amb supervivències als 5 anys més elevades són els de testicle (98%), pròstata (92%), tiroides (89%), mama (87%), limfoma hodgkinià (83%), melanoma de pell (82%), coll uterí (75%), cos uterí (75%) i bufeta urinària (74%).  A l’extrem de les més baixes es situen els de pàncrees (10%), bufeta i vies biliars (15%), pulmó (15%) i fetge (18%).

La supervivència als 5 anys del conjunt de pacients amb càncer ha augmentat de manera constant al llarg dels últims quinquennis passant de 50,8% en les persones diagnosticades durant el quinquenni 1995-1999 a 59,7% a les diagnosticades el quinquenni 2010-2014. La supervivència fou sempre superior en les dones encara que les diferències s’han fet més petites al llarg del temps. En els homes, la supervivència ha augmentat 10 punts percentuals passant de 47% a 57% mentre que en les dones la supervivència ha augmentat 7 punts percentuals passant de 57% al 64%.

S’estima que al llarg de l’any 2020 moriran per càncer unes 1.341 persones (836 homes i 505 dones) a la Regió Sanitària Camp de Tarragona i 449 (286 homes i 163 dones) a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.

El tipus de càncer amb un increment més intens de la supervivència és el de pròstata. Altres tumors que mostren un augment clar de la supervivència al llarg d’aquests anys en els homes són els de còlon, recte i, en menor grau, estómac, fetge, testicle, ronyó, encèfal i sistema nerviós central, limfoma no hodgkinià i la leucèmia.  En les dones, s’observa un augment clar de la supervivència al llarg d’aquests anys  en el càncers de còlon, recte, mama i encèfal i sistema nerviós central i, en menor grau, fetge, ronyó, limfoma no hodgkinià i leucèmia.

Càncer infantil

Els càncers infantils (0-14 anys) representen un 0,5% de tots els càncers que es diagnostiquen. A les edats infantils els  càncers més freqüents són les leucèmies (4,8 casos anuals, 24% de tots els càncers infantils), els tumors del sistema nerviós central (4,7 casos anuals, 23,7%) i els limfomes (2,6 casos anuals, 13,1%). Aquests tres grups tumorals són els responsables de més del 60% dels càncers infantils.

La mortalitat per càncer infantil representa només un 0,15% de tota la mortalitat per càncer. En el conjunt de la província de Tarragona les defuncions per càncers infantils són més freqüents en nens (1,6 defuncions/any) que en nenes (0,8 defuncions/any). Els tumors de l’encèfal i sistema nerviós central són els que provoquen més defuncions (1,3 defuncions/any).

Incidència del període 2012-2014

Durant el trienni 2012-2014 es va enregistrar una mitjana de 4.091 càncers anuals, 2.442 en homes i 1.649 en dones (sense incloure els càncers de pell no melanoma). La incidència de càncer està fortament relacionada amb l’edat (solament un 0,5% dels tumors són diagnosticats en edat pediàtrica (0-14 anys) i un 60% en persones de 65 o més anys d’edat) i ésser més freqüent en els homes que en les dones (60% casos en homes i 40% casos en dones). La taxa d’incidència va ser de 607 càncers per 100.000 homes-any i de 415 per 100.000 dones-any. Dos de cada 5 homes i una de cada 4 dones desenvolupen un  càncer entre que neixen i els 74 anys.

En el conjunt de la població, el càncer colorectal és el més freqüent (664 casos anuals), seguit dels càncers de mama (491), de pròstata (448) i de pulmó (444). Aquests quatre càncers representen el 50,0% de tota la incidència de càncer a Tarragona. El càncer de bufeta urinària és el cinquè més freqüent (357) i la resta de càncers són molt menys freqüents. En els homes, els quatre tipus més freqüents són el càncer de pròstata (448), el colorectal (419), el de pulmó (357) i el de bufeta urinària (307). En les dones, ho són el càncer de mama (489), el colorectal (245), el de cos d’úter (98) i el de pulmó (87).

Per regió sanitària, al Camp de Tarragona es van enregistrar una mitjana anual de 3.014 casos, 1.808 en homes i 1.206 en dones. A les Terres de l’Ebre la mitjana anual fou de 1.030 casos, 608 en homes i 422 en dones.

Mortalitat del període 2012-2014

Durant el trienni 2012-2014 va morir per càncer a la província de Tarragona una mitjana anual de 1.667 persones (1.056 homes i 625 dones) i va representar un 34% de totes les morts en els homes i un 22% en les dones. La mortalitat per càncer està fortament relacionada amb l’edat. Un 1‰ de les defuncions per càncer ho són en edats pediàtriques (0-14 anys) i un 74% en persones de 65 o més anys d’edat. La mortalitat per càncer és més freqüent entre els homes (63% de les morts) que entre les dones ( 37%). El risc de morir per càncer abans dels 75 anys fou el doble entre els homes (14%) que en les dones (7%). 

Les principals causes de defunció per càncer van ser, de molt, el càncer de pulmó i el de còlon i recte. A molta distància se situen els càncers de mama, pàncrees, bufeta urinària, pròstata, fetge i estómac.  En el període 2012-2014 la taxa de mortalitat va ser de 263 casos per 100.000 homes-any i de 157 per 100.000 dones-any. El risc de morir per càncer entre el naixement i els 74 anys va ser d’un de cada 7 homes i una de cada 14-15 dones.

En el conjunt de la població, el de pulmó amb 344 defuncions/any i un 20,6% del total de defuncions per càncer, és el càncer més letal. El segueix, a una certa distància, el càncer colorectal (268 defuncions anuals) i, ja a molta distància, dels càncers de mama, pàncrees, bufeta urinària i pròstata. Els dos primers, pulmó i colorectal, representen més d’un terç de tota la mortalitat per càncer a Tarragona. En els homes, els càncers que provoquen més defuncions són els de pulmó, còlon i recte, pròstata, bufeta urinària i pàncrees. En les dones, els tipus que provoquen més defuncions són el colorectal, mama, pulmó i pàncrees.

Per regió sanitària, al Camp de Tarragona van morir a causa del càncer una mitjana anual de 1.219 persones, 763 homes i 456 dones. A les Terres de l’Ebre la mitjana anual fou de 454 defuncions, 288 en homes i 166 en dones.

El Registre de Càncer de Tarragona

El Registre de Càncer de Tarragona és un registre de càncer de base poblacional que enregistra, de forma exhaustiva i continuada, tots els nous casos diagnosticats de càncer entre els habitants residents a la demarcació provincial de Tarragona, independentment del lloc on s’hagin diagnosticat. Els seus principals resultats són la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença del càncer, la seva distribució segons múltiples variables, així com la seva evolució en el temps i l’estimació futura d’aquests indicadors.

Aquesta informació contribueix, entre altres funcions, a la planificació de serveis sanitaris, a l’avaluació de les intervencions assistencials i preventives, i a la col·laboració en estudis etiològics i analítics.