Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb titulació d'especialista en Otorinolaringologia o que finalitzi la seva formació MIR en l'especialitat de otorinolaringologia durant l'any 2023.
 • Ambdós títols expedits per una universitat o ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Títol metge/essa especialista en Otorinolaringologia en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral quirúrgica en Otorinolaringologia.
 • Experiència laboral acreditada com a especialista en Otorinolaringologia.
 • Formació en Otoneurologia.
 • Formació addicional específica (indicant hores/crèdits)
 • Experiència docent i investigadora.

Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S'ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d'un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Incorporació immediata
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
 3. Subscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA ORL 07 22

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual de Sant Joan de Reus - Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l'entitat.

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2023